Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-05-2018


Algemeen

Aannemingsbedrijf Spann B.V., Molenveld 1, 6566 CK Millingen a/d Rijn (hierna: Aannemingsbedrijf Spann-Eerden) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.


Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.
Aannemingsbedrijf Spann-Eerden kan persoonsgegevens verwerken doordat u deze gegevens actief aan ons verstrekt en/of doordat die – om bijvoorbeeld technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op onze website).

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze website automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser.


Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Aannemingsbedrijf Spann-Eerden verwerkt, zullen uitsluitend worden gebruikt:

• om met u in contact te kunnen treden;
• om uw vragen te kunnen beantwoorden;
• om een zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden;
• Voor het sluiten van een overeenkomst;
• voor de uitvoering van onze dienstverlening;
• om u te informeren over nieuwsberichten van Aannemingsbedrijf Spann-Eerden;
• voor werving, sollicitatie en/of selectiedoeleinden;
• het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Aannemingsbedrijf Spann-Eerden.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Aannemingsbedrijf Spann-Eerden daarvoor toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Aannemingsbedrijf Spann-Eerden stelt, u iets bij ons bestelt of indien u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt.


Rechtsgronden voor de verwerking

Aannemingsbedrijf Spann-Eerden baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onder andere uw vragen te kunnen beantwoorden, om u te adviseren, om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten en/of om u te informeren. Verder geldt dat als u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt u dit vrijwillig doet, zodat u ons daarmee tevens uitdrukkelijk toestemming verleent om deze gegevens te verwerken. Tot slot zijn wij in sommige situaties hiertoe wettelijk en/of contractueel verplicht.

Wij verwerken in beginsel de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. Onder andere verwerken wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen de volgende persoonsgegevens:

• NAW gegevens;
• geslacht;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• Betaalgegevens;
• IP-adres;
• Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Ten behoeve van onze dienstverlening en/of uitvoering van onze overeenkomst met u worden alle daarvoor relevante persoonsgegevens verwerkt

 

Beveiliging en bewaartermijn

Aannemingsbedrijf Spann-Eerden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Aannemingsbedrijf Spann-Eerden bewaart uw gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bewaartermijnen.

 

Toegang tot persoonsgegevens

Aannemingsbedrijf Spann-Eerden heeft in het kader van de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden toegang tot uw persoonsgegevens.
Voor bepaalde werkzaamheden worden door Aannemingsbedrijf Spann-Eerden derde partijen ingeschakeld en worden de voor deze specifieke werkzaamheden benodigde persoonsgegevens met deze derden gedeeld. Aannemingsbedrijf Spann-Eerden kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
Ook kunnen wij uw persoonsgegevens voorgeven aan onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, denk aan:

Een internetprovider/ICT dienstverlener voor de ontwikkeling en het onderhoud van de website;
ICT partij voor de bedrijfssoftware en de opslag van de digitale gegevens;
Accountant, voor de boekhouding en administratie,
Vervoerders en leveranciers, om bestellingen c.q. materialen te kunnen leveren;
Onderaannemers, om de opdrachten te kunnen realiseren.

Met voornoemde partijen zijn contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die vereist zijn bij het uitvoeren van diensten van Aannemingsbedrijf Spann-Eerden, waardoor uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met derden voor doeleinden die verband houden met direct marketing.

Daarnaast zal Aannemingsbedrijf Spann-Eerden uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken wanneer wij daar contractueel of wettelijk toe verplicht zijn, wanneer u daar toestemming voor geeft of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

 

Wijzigingen

Aannemingsbedrijf Spann-Eerden kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen door een update van deze versie op onze website te plaatsen. Aannemingsbedrijf Spann-Eerden adviseert u daarom om regelmatig op deze pagina te kijken of wijzigingen in de privacyverklaring zijn doorgevoerd.

Uw rechten en indien u vragen hebt
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebben cliënten en zakelijke relaties in beginsel recht:

• op informatie over de verwerkingen;
• op inzage;
• op correctie;
• op verwijdering;
• om ‘vergeten te worden’;
• op beperking;
• op verzet;
• op overdracht;
• om de verleende toestemming in te trekken; en
• om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemingsbedrijf Spann-Eerden neem dan contact op met ons via info@spann-eerden.nl o.v.v. “Privacyverklaring” of bel ons op 0481-431327.